Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

КАРПЕНКО Юрій Володимирович

УДК 693.05+006.15.5

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТОЧНОСТІ ГЕОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ КОНСТРУКЦІЙ БАГАТОПОВЕРХОВИХ КАРКАСНО-МОНОЛІТНИХ БУДІВЕЛЬ

05.23.08 – технологія та організація промислового та цивільного будівництва

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Харків 2008


Дисертацією є рукопис.

Бота виконана в Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури Міністерства освіти Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат і науки України Науковий керівник:

доктор технічних наук, професор Гончаренко Дмитро Федорович, проректор з наукової роботи Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Шаленний Василь Тимофійович Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, професор кафедри технології будівельного виробництва;

кандидат технічних наук, доцент Дмитрук Іван Андрійович Державний інститут Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат машин і систем Мінпромполітики України, защитник директора

Захист відбудеться "_11_" __червня____ 2008 року о _13 годині, на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.056.01 при Харківському державному технічному університеті будівництва та архітектури за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 40.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури за Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 40.

Автореферат розісланий " " 2008 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради

к. т. н. доцент Т.М. Обіженко

ЗАГАЛЬНА Черта РОБОТИ

Актуальність теми. Зростання урбаністичної забудови величавых міст пов’язане насамперед з високою вартістю землі в центральних районах величавых міст, з використанням реклами у престижних цілях величавыми діловими і фінансовими компаніями Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат, а також із розвитком туризму тощо.

Неувязка збільшення поверховості житлових і громадських будівель в містах України 100є, таким чином, дедалі гострішою і актуальнішою.

Забезпечення сталості і надійності багатоповерхових каркасно-монолітних будівель – одне з головних завдань натурних спостережень і експериментальних досліджень.

Збільшення поверховості будівель, ускладнення конфігурації конструктивних елементів, зменшення їх перерізу Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат завдяки застосуванню високих класів бетону і арматурних сталей, ускладнення стиків – все це не знімає з порядку денного наявність проблеми підвищення точності геометричних параметрів монолітних залізобетонних конструкцій і передусім колон і стін, що впливають на якість і надійність будівель, що зводяться, а також на економічну ефективність.

Зростання поверховості каркасно Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат-монолітних будівель у містах України потребує розробки комплексу заходів, спрямованих на те, щоб уникнути при їх будівництві накопичення помилок за висотою будівлі. Останнім часом у науковій будівельній літературі ці питання не дістають відображення і, більш того, в Україні відсутні нормативні документи, що регламентують відхилення конструкцій у процесі їх будування Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат від проектного положення. Усе це відбувається, незважаючи на те, що на цей час будівельними фірмами накопичений значний досвід будівництва таких об’єктів.

В основі розробки нормативних документів, які встановлюють допуски на зведення конструкцій багатоповерхових будівель, і насамперед колон, має бути велика кількість статистичних даних, які фіксують положення конструкцій після будівництва з Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат наступною обробкою цих даних способами теорії ймовірностей.

Аналіз точності геометричних параметрів зведення конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель, які вже збудовані або будуються сразу, дає не тільки інформацію про точність зведення будівель, але і може бути використаний у процесі розробки нормативних документів, а саме тієї частини, яка регламентує Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат відхилення конструкцій від проектного положення.

Як відомо, на точність зведення конструкцій впливає ціла мала чинників, пов’язаних у першу чергу з обраною технологією будівельно-монтажних робіт, а також з обсягами та якістю геодезичного забезпечення.

Дилеммам точності геометричних параметрів будівельних конструкцій присвячено праці В.І. Егліта, В.С. Ситника, С.П. Войтенка Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат, М.Я. Єгнуса, В.В. Ханджи, С.Ф. Чернишова, В.С. Сно, В.І. Торкатюка, Д.Ф. Гончаренка та інших.

Проте у більшості цих праць розглядаються питання точності геометричних параметрів збірних залізобетонних та металевих конструкцій.

Зростання обсягів будівництва в містах України багатоповерхових каркасно-монолітних будівель вимагає від учених Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат, проектувальників та будівельників вирішення низки завдань. До их належить вирішення комплексних питань точності зведення монолітних конструкцій у сучасних умовах, включаючи дослідження можливості застосовуваних наборів опалубки формувати конструкції з геометричними параметрами, що вимагаються, розробка державних нормативних документів, що передбачають вимоги до нормування відхилень конструкцій від проектного положення, геодезичне забезпечення зведення Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат будівель та інші.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна бота виконана відповідно до наукового напрямку кафедри технології будівельного виробництва Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури.

Її создатель є співвиконавцем державної теми "Підвищення ефективності зведення багатоповерхових каркасно-монолітних будівель", яка розробляється на кафедрі технології будівельного Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат виробництва. Номер державної реєстрації 0208U000612.

Метою дисертаційної роботи є обґрунтування і розробка технологічного забезпечення та нормування точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель.

Для досягнення поставленої мети в боті поставлено такі завдання:

дослідити тенденцію розвитку багатоповерхового будівництва за кордоном і в Україні і розглянути існуючі конструктивні рішення багатоповерхових Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат каркасно-монолітних будівель;

проаналізувати основні технологічні процеси, що входять до комплексу робіт по зведенню будівель і основних типів опалубочних систем, які застосовуються при будівництві каркасно-монолітних будівель;

дослідити рівень геодезичного забезпечення технологічного процесу зведення багатоповерхових каркасно-монолітних будівель;

виконати аналіз точності геометричних параметрів вертикальних конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат будівель з метою визначення рівня статичної однорідності та стабільності технологічних процесів і використання отриманих черт точності при розробці державних нормативних документів;

на основі багатофакторного, математичного моделювання розробити методику прогнозування питомої трудомісткості зведення багатоповерхових каркасно-монолітних будівель за заданих черт точності геометричних параметрів конструкцій і, встановлених способом експертної оцінки технологічних параметрів будівельно Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат-монтажних і геодезичних робіт.

Об’єкт дослідження – технологічні процеси зведення багатоповерхових каркасно-монолітних будівель.

Предмет дослідження – технологічні та організаційні параметри зведення багатоповерхових каркасно-монолітних будівель, свойства точності геометричних параметрів конструкцій.

Методи дослідження – бібліографічний пошук, системно-структурний, імовірно-статистичний і кореляційний аналізи, способ кінцевих елементів, виробничі спостереження Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат, математичне моделювання.

Наукову новизну становлять здобуті создателем і винесені до захисту наукові результати:

визначено, що основними опалубочними системами, які обширно застосовуються при будівництві багатоповерхових каркасно-монолітних будівель, є опалубні системи ДОКА і PERI. Аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду використання цих систем свідчить про їх високу ефективність;

показано, що побудовані за Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат даними виконавчих геодезичних зйомок гістограми відхилень колон і стін від вертикальної осі підпорядковуються закону обычного розподілу, що в свою чергу свідчить про високу статичну однорідність і стабільність технологічного процесу зведення таких будівель;

встановлено, що застосовані опалубні системи, методи геодезичного забезпечення і високоточні геодезичні прилади дають високу точність зведення монолітних конструкцій Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат;

точність геометричних параметрів конструкцій не залежить від відмітки, на якій ведуться будівельно-монтажні роботи та геодезичні виміри;

здобуті свойства точності геометричних параметрів конструкцій можуть бути використані для розробки Державних будівельних норм при визначенні відхилень конструкцій, що допускаються, від проектного положення;

розроблена методика прогнозування питомої трудомісткості зведення конструкцій Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат багатоповерхових каркасно-монолітних будівель на основі багатофакторної математичної моделі.

Удобна значущість отриманих итогів. Здобуті в итогі досліджень черт точності геометричних параметрів конструкцій повною мірою будуть використані провідними науково-дослідними, проектними інститутами, вищими навчальними закладами для розробки Державних будівельних норм при нормуванні допусків на зведення конструкцій. Розроблені методики визначення черт точності Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат дозволяють будівельним фірмам здійснювати дієвий контроль за якістю будівельно-монтажних робіт. Методика прогнозування питомої трудомісткості зведення будівель дозволяє будівельним фірмам підвищити якість інженерної підготовки будівництва багатоповерхових каркасно-монолітних будівель.

Результати досліджень прийнято до впровадження будівельними фірмами, що здійснюють будівництво каркасно-монолітних будівель, а також Науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат Держбуду України при розробці нормативних документів.

Особистий вклад создателя. Основні результати дисертаційної роботи отримані создателем самостійно і дістали відображення в двох одноосібних наукових публікаціях [5, 7]. В інших опублікованих у співавторстві працях [1, 2, 3, 4, 6] особистий вклад создателя полягає в постановці мети і формулюванні наукової проблеми, завдань дослідження, побудові графічних і розрахункових залежностей, оцінки ефективності Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат, а також впровадженні у виробництво.

Апробація итогів роботи. Результати роботи доповідалися на 62-й, 63-й науково-технічних конференціях Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури у 2007-2008 рр., на міжнародних науково-технічних конференціях: "Інноваційні технології житлового циклу об’єктів житлово-цивільного, промислового і транспортного призначення" ПДАБП, Крим, вересень 2007 р.; "Ресурс і безпека Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат експлуатації конструкцій будівель і споруд", ХДТУБА, вересень 2007 р.; "Актуальні проблеми і досвід висотного будівництва з урахуванням забудови підземного простору", Київ НДІБВ Держбуду України, листопад 2007 р.

Публікації. Здобуті результати досліджень відображені у 7 публікаціях у спеціальних виданнях, які входять до переліку затверджених ВАК України.

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат зі вступу, чотирьох розділів, загальних висновків і рекомендацій, списку літератури з 94 найменувань і додатків. Дисертація включає 19 таблиць і 46 рисунків. Загальний обсяг дисертації складає 182 сторінки.

ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі дисертації обґрунтовано актуальність обраної теми досліджень, поставлено мету і завдання досліджень, наведено основні положення і результати, які виносяться на захист.

У Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат першому розділі роботи розглянуто основні тенденції розвитку висотного каркасно-монолітного будівництва у світовій практиці. Наведено основні чинники, які необхідно брати до уваги при будівництві висотних будівель. Розглянуто основні конструктивні рішення багатоповерхових каркасно-монолітних будівель в Україні. Відзначено, що будівництво будівель з висотою понад 30 поверхів визначено як експериментальне, і Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат їх зведення має здійснюватись за індивідуальними програмами, які розглядаються та затверджуються в Держбуді України.

При розгляді стану розглядуваної в боті проблеми на особливу увагу заслуговує питання точності геометричних параметрів вертикальних конструкцій, від яких залежить міцність і надійність, естетичні та експлуатаційні якості будівель.

У розділі наведено методику досліджень Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат точності геометричних параметрів конструкцій.

У другому розділі розглянуто комплексний процес зведення багатоповерхових каркасно-монолітних будівель. Виконаний аналіз наукових досліджень свідчить про необхідність системного підходу до технологічного проектування будівництва багатоповерхових будівель із монолітного залізобетону. Особливої уваги заслуговує вибір систем опалубок для зведення монолітних конструкцій з необхідною якістю. Як показує досвід будівництва, в окремих Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат випадках опалубка коштує дорожче, ніж бетон і арматура, разом узяті. Пошкодження опалубки призводить до відхилення конструкцій від проектних розмірів і як наслідок, до подорожчання будівництва таких будівель. Найширшого застосування у будівництві багатоповерхових каркасно-монолітних будівель у містах України набувають опалубні системи фірм DOKA і PERI. Виконаний Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат в першому розділі огляд організаційно-технологічних рішень зведення багатоповерхових будівель, у тому числі в інших країнах, дає змогу зробити висновок про високу ефективність використання опалубних систем цих фірм, які дозволяють зводити будівлі з високою якістю монолітних залізобетонних конструкцій.

Водночас визначено, що на якість зведення конструкцій впливає ціла мала чинників, у Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат тому числі способи подачі бетонної суміші в опалубку. Дослідження проявили, що в багатьох випадках спосіб "кран-баддя" 100є причиною, що призводить до відхилення конструкцій від проектного положення. Тому доцільно рекомендувати для бетонування вертикальних конструкцій подачу бетону бетононасосами з розподільчими стрілами.

Третій розділ роботи присвячено дослідженню точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових будівель Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат, зведених за каркасно-монолітною схемою. Як відомо, рівень розробки нормативно-технічної документації в Україні значною мірою відстає від темпів та обсягів будівництва багатоповерхових каркасно–монолітних будівель. З огляду на те, що ця бота присвячена питанням точності геометричних параметрів несучих конструкцій, які визначають точність зведення будівель в Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат цілому, основну увагу создатель приділив точності зведення колон та стін, які є основними несучими елементами в каркасно-монолітних будівлях.

Основним способом, що застосовується при геодезичних ботах в багатоповерховому будівництві на цей час, є способ вертикального проектування, тобто проектування точок планової опорної основи на монтажні горизонти.

У процесі роботи було виконано Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат дослідження точності зведення конструкцій на різних горизонтах багатоповерхових будівель, унаслідок чого визначено, що сучасні методи геодезичного забезпечення та високоточні геодезичні інструменти дають можливість зводити конструкції з високою точністю. На відміну від будівництва висотних будівель із збірного залізобетону, де точність відповідно до існуючих норм могла знижуватись у міру переходу на вищу Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат відмітку, в каркасно-монолітному будівництві точність, як проявили дослідження, не залежить від позначки, на якій ведуться роботи та їх геодезичний супровід. Як показує аналіз побудованих за даними виконавчих геодезичних зйомок гістограм в окремих випадках відхилення колон від вертикальної осі на перших поверхах значно перевищує їх відхилення на останніх.

Аналіз нормативних Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат документів України та країн ближнього зарубіжжя свідчить про відсутність в их регламентації допусків на відхилення конструкцій від проектного положення. Як відомо, для розробки нормативних документів що регламентують точність геометричних параметрів зведення конструкцій, необхідно чимало статичних даних, які фіксують положення конструкцій після їх зведення з наступною обробкою їх Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат способами теорії ймовірності.

Відомо, що аналіз точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель не тільки дає інформацію про точність зведення будівель, але може бути використаний для визначення нормативних допусків зведення конструкцій при розробці державних будівельних норм.

У боті виконано комплекс досліджень, спрямованих на визначення черт точності геометричних Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат параметрів зведення конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель у містах Києві та Харкові.

Дослідження проводились за матеріалами, представленими будівельними фірмами України ТОВ "Основа-Солсіф" (Київ), ТОВ ТММ (Київ), ЗАТ Познякижитлобуд (Київ), АТ ЗТ Спецбудмонтаж (Харків), АТ Житлобуд-2 (Харків), ТОВ "Constraction Group" (Харків), шляхом визначення основних черт точності геометричних параметрів, переважно колон Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат та стін.

Для обробки итогів геодезичних зйомок були використані методи математичної статистики: визначення черт генеральної сукупності за даними вибірками критерію Пірсона "χ - квадрат" при визначеності збіжності з нормальним емпіричним розподілом. Емпіричний розподіл було задано у вигляді послідовності (χi, χi+i) і відповідним їм частот ni (сума частот, які потрапили в і Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат-й інтервал).

З використанням критерію Личность перевірялася гіпотеза про те, що генеральна сукупність Х розподіелена нормально.

Із рівнем значущості α перевірка гіпотези про нормальне розподілення генеральної сукупності виконувалась шляхом визначення вибіркової середньої і вибіркового середнього квадратичного відхилення.

У нашому випадку диференціальна функція розподілення для досліджуваних об’єктів, має вигляд:

.

На Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат рис.1,2 наведено гістограми та криві обычного розподілу

відхилень колон багатоповерхових каркасно-монолітних будівель.

Всього у боті досліджено положення понад 6000 колон (табл).

Установлено, що відхилення колон від вертикальних осей відповідають закону обычного розподілення, що свідчить про високу статичну однорідність і стабільність технологічного процесу зведення багатоповерхових каркасно-монолітних будівель.

Виходячи з отриманих Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат середньоквадратичних відхилень колон досліджених будівель зроблено висновок, що їх допустиме відхилення може бути визначене в межах ±15 мм.

Для отримання числових итогів, що характеризують зміни напруженого стану при їх відхиленні від вертикальних осей, за допомогою комплексу SCAD версія 11.2 виконано числовий експеримент на моделі розрахункової схеми 27-поверхової будівлі.

Результати Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат експерименту свідчать про те, що найбільші зміни в зусиллях виникають в колонах, розташованих на 3 поверсі 27-поверхового будинку при їх відхиленні від вертикальної осі до 20 мм. Величина зусиль при цьому збільшується на 60-70%.

У четвертому розділі розроблено методику прогнозування питомої трудомісткості зведення конструкцій каркасно-монолітних будівель. В базу методики покладено багатофакторну Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат логіко-математична модель.

Чинники або параметри моделі були вибрані з допомогою спеціалістів – експертів, які мають значний досвід роботи в багатоповерховому каркасно-монолітному будівництві. Шляхом ранжування запропонованих експертами чинників до моделі ввійшли такі, що найбільшою мірою впливають на критерій оптимізації, яким є питома трудомісткість зведення монолітних конструкцій, а саме Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат: X1 – відмітка виконання роботи, м; X2 – середньодобове вітрове навантаження, м/с; X3 – питома трудомісткість на основні розбивні геодезичні роботи, народ/год/м3; X4 – питома трудомісткість на геодезичні роботи при установленні і вивіренні опалубки вертикальних конструкцій, народ/год/м3; X5 – питома трудомісткість на здійснення виконавчої зйомки горизонтальних конструкцій народ/год/м Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат3; X6 – питома трудомісткість виправлення недостатоків після зняття опалубки, народ/год/м3; X7 – час установлення опалубки вертикальних конструкцій, год.; X8 – час зняття опалубки вертикальних конструкцій, год.; X9 – кількість наборів опалубки горизонтальних конструкцій, шт.

Свойства точності геометричних параметрів

колон багатоповерхових будівель

п/п

Будівля, житловий дім, будівельна фірма, система опалубки

X, мм

відх. циф. осі

відх. бук. ряду

σ, мм

відх Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат. циф. осі

відх. бук. ряду

1 32-поверховий торгово-офісний центр "Парус", м. Київ; ТОВ "Основа-Солсіф"; DOKA

-0.11

+0.22

4.95

4.92

2 25-поверховий житловий дім по вул. Леніна, м. Харків, АОЗТ Спецбудмонтаж, PERI

-0.43

1.41

11.76

11.03

3 25-поверховий житловий дім по вул. Трінклера, м. Харків; АОЗТ Спецбудмонтаж, PERI

+0.13

+0.004

3.6

3.9

4 25-поверховий житловий дім по вул. Зверинецькій, м. Київ, ТОВ ТММ, DOKA

-0.688

+0.421

5.168

5.736

5 25-поверховий житловий дім по вул Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат. Отакара Яроша, м. Харків; ТОВ "Основа-Солсіф"; DOKA

-1.178

0.275

6.32

8.53

6 24-поверховий житловий дім по вул. Отакара Яроша 24, м. Харків; АО Житлобуд-2

-1.935

+2.405

10.12

9.82

7 24-поверховий дім по вул. Старонаводницькій, м. Київ; ЗАТ Познякижитлобуд; DOKA

+1.10

+1.08

2.34

2.27

8 24-поверховий житловий дім по пр. Леніна, м. Харків; ТОВ "Constructon group", PERI

+0.09

+0.23

6.60

5.36

9 32-поверхова будівля на пл. Спортивна, м. Київ; ТОВ "Основа-Солсіф"; DOKA

-0.91

+1.53

9.26

9.25

10 24-поверховий Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат житловий дім із збірного з/б на вул. Познанській; м. Харків, Тр-т Харківсталь-конструкція

-0.47

+0.01

9.6

8.7

Дослідження для побудови моделі проводилися під час зведення 25 поверхів каркасно-монолітного житлового будинку по перевулку Отакара Яроша в місті Харкові. Взаємозв’язок між чинниками і результативним показником досліджувався на ПЕОМ за допомогою пакету аналізу табличного процесора Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат “Excel 2007”. В итогі розрахунку щільності зв’язку та параметрів одержано рівняння регресійної моделі

У(х) = 11,35 + 0,006 Х1 + 3,3 Х3 + 3,9 Х4 - 0.31 Х8.

Ця модель показує, що найбільший вплив на результативний показник справляє питома трудомісткість на основні розбивні геодезичні роботи при установці та вивіренні вертикальної опалубки.

На основі даної моделі розроблено методику прогнозування питомої Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат трудомісткості зведення конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель.

Здобуті в дисертаційній боті результати досліджень впроваджені НДІБК Держбуду України при розробці державних будівельних норм та будівельними фірмами при розробці проектно-технологічної документації.

Висновки

У итогі проведених теоретичних і експериментальних досліджень в боті вирішено завдання технологічного забезпечення і нормування точності геометричних Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат параметрів вертикальних конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель.

Встановлено, що в технологічному процесі зведення багатоповерхових каркасно-монолітних будівель головним є бетонування конструкцій. При цьому якість конструкцій, що зводяться, і насамперед один із її головних показників – точність геометричних параметрів – залежить від застосованих опалубних систем та їх черт.

Показано, що найширшого застосування при зведенні Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат багатоповерхових каркасно-монолітних будівель в Україні набувають системи опалубок фірм ДОКА і PERI. Вітчизняний і зарубіжний досвід використання цих опалубок показав їх високу ефективність, яка дозволяє зводити будівлі з високою точністю геометричних параметрів конструкцій.

Рівень розробки нормативно-технологічної документації в Україні значною мірою відстає від темпів Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат будівництва багатоповерхових каркасно-монолітних будівель. До того ж проектувальники і будівельники змушені використовувати або застарілі нормативні документи, або нормативну базу країн ближнього зарубіжжя, яка також не сповна відповідає сьогоднішнім вимогам.

Аналіз точності зведення вертикальних конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель дав такі результати:

за даними виконавчих геодезичних зйомок понад 6000 вертикальних конструкцій Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат багатоповерхових каркасно-монолітних будівель, встановлено, що їх відхилення підпорядковуються закону обычного розподілу, а це є свідоцтвом статичної однорідності і стабільності технологічного процесу їх зведення;

застосовані системи опалубок, сучасні методи геодезичного забезпечення і високоточні геодезичні прилади дозволяють зводити конструкції з точністю, яка перевищує точність монтажу збірних залізобетонних конструкцій;

аналіз Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат гістограм відхилень колон від вертикальної осі, побудованих за даними виконавчих геодезичних зйомок показав, що точність геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель не залежить від відмітки, на якій ведуться будівельно-монтажні роботи та геодезичні вимірювання, що їх супроводять.

Розрахунки на міцність, виконані способом кінцевих елементів, дозволяють зробити висновок про доцільність призначення Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат допуску на відхилення колон и стін від вертикальної осі в межах, що не перевищують ±15 мм.

Застосування способів теорії ймовірностей та чинних державних эталонів отдало змогу отримати свойства точності геометричних параметрів вертикальних конструкцій, аналіз яких дозволяє зробити висновок про доцільність встановлення відхилень колон, що допускаються, від вертикальної осі Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат в межах ±15 мм. Здобуті результати доцільно використати при розробці державних будівельних норм.

Застосування розробленої на основі багатофакторної математичної моделі методики прогнозування питомої трудомісткості зведення конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель дозволяє підвищити якість підготовчих робіт на стадії інженерної підготовки будівництва аналогічних об’єктів.

Результати досліджень прийнято Науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій Держбуду України Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат для використання їх при розробці нормативних документів, а також будівельними фірмами для включення у проектно-технологічну документацію.

Перечень праць, опублікованих за темою дисертації

1. Гончаренко Д.Ф., Карпенко Ю.В. Строительство монолитно-каркасных построек с внедрением опалубки ДОКА SKE-50. Рівне. Зб. Наукових праць Національного університету аква господарства та природокористування Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат. Вип.5, 2007, с.137-142.

2. Гончаренко Д.Ф., Карпенко Ю.В., Мєєрсдорф К.І. Точність – як показник статичної однорідності і стабільності технологічного процесу зведення висотних каркасно-монолітних будинків. Ж-л „Будівництво України”, 2007, № 7, с.35-40.

3. Гончаренко Д.Ф., Карпенко Ю.В. Строительство жилого комплекса "Ультра" по пер. Отакара Яроша в г. Харькове Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат. Сб. научных трудов ПГАСА. Вып.43, 2007, с.133-139.

4. Гончаренко Д.Ф., Карпенко Ю.В., Меерсдорф Е.И. Организационно-технологическое обеспечение точности геометрических характеристик конструкций многоэтажних каркасно-монолитных построек. ХДТУБА, ХОТВ АБУ. Науковий вісник будівництва. 2008, № 46, с.27-36.

5. Карпенко Ю.В. Разработка методики прогнозирования удельной трудозатратности возведения высотных каркасно-монолитных построек. ХДТУБА, ХОТВ АБУ. Науковий вісник будівництва Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат. 2008, № 46, с.36-43.

6. Гончаренко Д.Ф., Криворучко В.Т., Карпенко Ю.В. К вопросу обеспечения нормативной документацией строительства высотных построек в Украине. Науковий вісник будівництва. ХДТУБА, ХОТВ АБУ. 2008, № 45, с. 19-26.

7. Карпенко Ю.В. Увеличение эффективности возведения высотных каркасно-монолитных построек на базе внедрения современных способов геодезического обеспечения. Коммунальное хозяйство Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат городов. Изд-во „Техника”. 2008, № 80, с.291-300.

АНОТАЦІЯ

Карпенко Ю.В. Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.08 – технологія та організація промислового та цивільного будівництва. - Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури. Харків, 2008.

Дисертація присвячена питанням технологічного забезпечення Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат і нормування точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель.

У боті розглянуто тенденції висотного будівництва за кордоном. Виконано аналіз конструктивних рішень багатоповерхових каркасно-монолітних будівель, що зводяться в містах України.

Дослідження всеохватывающего процесу зведення таких будівель показало, що якість конструкцій значною мірою залежить від опалубних систем, які використовуються. Найпоширенішими Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат системами, що експлуатуються будівельними фірмами в Україні є опалубні системи фірм DOKAiPERI.

Аналіз статистичних даних, здобутих на будівництві об’єктів в містах України, та публікацій в зарубіжних наукових журнальчиках є свідоцтвом того, що зазначені системи дають можливість зводити конструкції багатоповерхових будівель з високою точністю.

Дослідження проявили, що Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат рівень розробки нормативної документації значною мірою відстає від темпів будівництва багатоповерхових каркасно-монолітних будівель. Це також стосується нормування точності геометричних параметрів конструкцій, що зводяться.

Аналіз точності зведення вертикальних конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель дав такі результати:

за даними виконавчих геодезичних зйомок понад 6000 колон установлено, що їх відхилення підкоряються закону Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат обычного розподілу, що є свідоцтвом статистичної однорідності та стабільності технологічного процесу їх зведення;

системи застосовуваних опалубок, сучасні методи геодезичного забезпечення та високоточні геодезичні прилади дозволяють зводити конструкції з високою точністю, яка перевищує точність монтажу збірних залізобетонних конструкцій;

Показано, що точність геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель не залежить від позначки, де Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат ведуться роботи з геодезичним супроводом.

Застосування способів теорії ймовірностей та чинних державних эталонів отдало можливість одержати свойства точності геометричних параметрів вертикальних конструкцій, аналіз яких дозволяє зробити висновок про установлення їх допустимих відхилень від вертикальної осі в межах ±15 мм.

На основі багатофакторної математичної моделі розроблено методику прогнозування питомої трудомісткості зведення Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель. Параметри моделі вибрано за плодами опитування спеціалістів – експертів, які мають значний досвід будівництва багатоповерхових будівель. Завдяки ранжуванню запропонованих експертами чинників до моделі ввійшли такі, що найбільшою мірою впливають на питому трудомісткість а саме: відмітка, на якій виконуються будівельно-монтажні роботи; середньодобове вітрове Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат навантаження; питома трудомісткість на основні розбивні геодезичні роботи; питома трудомісткість на геодезичні роботи при установці та вивірянні опалубки вертикальних конструкцій; питома трудомісткість робіт на проведення виконавчої зйомки горизонтальних конструкцій; питома трудомісткість виправлення недостатоків після зняття опалубки; час на установку опалубки вертикальних конструкцій; час на розпалублення вертикальних конструкцій; кількість наборів опалубки Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат для горизонтальних конструкцій.

Методика прогнозування питомої трудомісткості зведення багатоповерхових каркасно-монолітних будівель дозволяє підвищити якість підготовчих робіт на стадії інженерної підготовки будівництва аналогічних об’єктів.

Ключові слова: багатоповерхові каркасно-монолітні будівлі, технологія зведення, точність геометричних параметрів, нормування, прогнозування.

Инструкция

Карпенко Ю.В. Технологическое обеспечение точности геометрических характеристик конструкций Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат высотных каркасно-монолитных построек. – Рукопись. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.23.08 – разработка и организация промышленного и штатского строительства. – Харьковский муниципальный технический институт строительства и архитектуры. Харьков. 2008.

Диссертация посвящена вопросам технологического обеспечения и нормирования точности геометрических характеристик конструкций высотных каркасно-монолитных построек.

Исследования всеохватывающего процесса строительства высотных Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат каркасно-монолитных построек показало, что качество конструкций в значимой мере находится в зависимости от применяемых опалубочных систем. Самыми всераспространенными системами, которые эксплуатируются строй фирмами в Украине, являются опалубочные системы компаний DOKA и PERI.

Анализ точности возведения вертикальных конструкций высотных каркасно-монолитных построек отдал последующие результаты: по данным исполнительных геодезических съемок Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат более 6000 колонн установлено, что их отличия подчиняются закону обычного рассредотачивания, что является свидетельством статистической однородности и стабильности технологического процесса их возведения; системы используемых опалубок, современные способы геодезического обеспечения и высокоточные геодезические приборы позволяют строить конструкции с высочайшей точностью, превосходящей точность монтажа сборных железобетонных конструкций; анализ гистограмм отклонений колонн от Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат вертикальной оси показал, что точность геометрических характеристик конструкций высотных каркасно-монолитных построек не находится в зависимости от отметки, где проходят работы и их геодезическое сопровождение.

Применение способов теории вероятностей и действующих муниципальных эталонов отдало возможность получить свойства точности геометрических характеристик вертикальных конструкций, анализ которых позволяет прийти к выводу о Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат предназначении их допустимых отклонений от вертикальной оси в границах ±15 мм.

Разработанная на базе многофакторной математической модели методика прогнозирования удельной трудозатратности возведения конструкций высотных каркасно-монолитных построек позволяет повысить качество предварительных работ на стадии инженерной подготовки строительства подобных объектов.

Ключевики: высотные каркасно-монолитные строения, разработка возведения, точность геометрических Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат характеристик, нормирование, прогнозирование.

ANNOTATION

Karpenko U. V. Technological providing of the exactness of the geometrical parameters of multi-storey framework-monolithic building’s constructions. - Manuscript. The research work on competition of graduate degree of candidate of engineering sciences on speciality 05.23.08 - technology and organization of the industrial and civil Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат engineering - Kharkiv State Technical University of Construction and Architecture. Kharkiv. 2008.

The research work is devoted to the questions of the technological providing and setting of the norms of the exactness of geometrical parameters of multi-storey framework-monolithic building’s constructions.

The research of complex process of constructing of multi-storey Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат framework-monolithic building showed that quality of constructions depends on the using casing systems. The most widespread systems are the casing systems of the DOKA and PERI firms, which are exploited by constructing firms in Ukraine.

The analysis of the exactness of erection of vertical constructions of multi-storey Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат framework-monolithic building gave the following results: from the data of executive geodesic surveys more than 6000 columns were set and their rejections submit to a law of normal distribution. It is an index of statistical homogeneity and stability of a technological process of their erection. The using Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат casting systems, the modern methods of the geodesic providing and high-fidelity geodesic devices allow to erect constructions with high exactness, which exceed the exactness of the assembling of combined reinforced concrete constructions. The analysis of the histograms of rejections of columns from a vertical axis showed that the Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат exactness of geometrical parameters of multi-storey framework-monolithic building’s constructions did not depend on a mark, where works and their geodesic accompaniment were conducted.

The application of methods of the theory of chances and operating state standards gave the possibility to get the descriptions of the exactness of geometrical Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат parameters of vertical constructions, the analysis of which allows to do a conclusion about setting of their possible deviations from a vertical axis in limits ±15 mm.

The developed methodology on the basis of multifactor mathematical model for the prognostication of specific labour intensive of erection of multi-storey framework-monolithic Технологічне забезпечення точності геометричних параметрів конструкцій багатоповерхових каркасно-монолітних будівель - реферат building’s constructions allows to promote the quality of preparatory works on the stage of engineering preparation of constructing of similar objects.

Keywords: multistory framework-monolithic building, technology of erection, exactness of geometrical parameters, setting of norms, prognostication.


tehnologicheskaya-karta-lichnostnogo-rosta-bakalavra.html
tehnologicheskaya-karta-na-kamennie-raboti-kursovaya-rabota.html
tehnologicheskaya-karta-na-ustrojstvo-mansardi-kursovaya-rabota.html